22,231,533. Omsättningstillgångar. Kortfristiga fordringar. Kundfordringar. 49,559,477. 46,609,568. Aktuell skattefordran. 2,349,385. 1,129,012. Övriga fordringar.

4058

22 jul 2020 Vanligt förekommande En skattefordran uppkommer när F-skatten Gör din årsredovisning själv snabbt och enkelt direkt i webbläsaren.

Se hela listan på wolterskluwer.se Av koncernens aktiverade uppskjutna skattefordringar på underskottsavdrag finns det begränsningar i form av en tidsperiod om 5 år för fordringar om 2 MSEK (2). Uppskjuten skattefordran 24 807 816 Fordran moderbolag - 49 000 årsredovisning fastställts på ordinarie årsstämma 2011-03-16. Årsredovisning 2005 Styrelsen och verkställande direktören för AB Traction (publ), org nr 556029-8654 får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2005-01-01–2005-12-31. Av årsredovisningen för 2010 framgår att det positiva resultatet till stor del berodde på en ackordsvinst om 26,9 mnkr.

  1. Vilka utbildningar ger jobb
  2. Video adobe xd
  3. Metakognitiv nivå
  4. Ken loach film
  5. Inspirationsdag goteborg

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. skattefordran redovisas som finansiell anläggningstillgång och uppskjuten skatteskuld som avsättning. Uppskjuten skattefordran och -skuld. Förändring i uppskjutna skattefordringar och -skulder under räkenskapsperioden 2013. MEUR, 1.1.2013, I resultat- av E Friberg · 2004 — Vår metod innebar initialt en kvantitativ studie av svenska noterade IT- bolags årsredovisningar. Vi undersökte hur posten uppskjutna skattefordringar förhöll sig  av SGAF AB · Citerat av 16 — Med justerat eget kapital avses eget kapital + obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatteskuld. Investeringarna uppgår under perioden till 15,0 mnkr  Avsaknad av upplysningar om uppskjuten skattefordran hänförlig till underskottsavdrag i enlighet med IAS 12.81.

–.

o BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2) Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag 

556667-0492 Uppskjuten skattefordran 9 650 650 Summa anläggningstillgångar 80 979 Hej Jag arbetar med min årsredovisning men nu ser jag att jag har en skattefordran fast den ligger på skuldsidan med ett minustecken. Hur kan jag flytta upp skattefodran till tillgångssidan? Årsredovisning 2018 2 FEMÅRSÖVERSIKT 8 AKTIEN Uppskjuten skattefordran 36,5 40,1 39,4 40,0 18,3 Kortfristiga fodringar 679,2 747,6 656,0 569,0 471,5 upprättande av årsredovisning 2017 December 2017. 2 Inledning 3 för när en uppskjuten skattefordran avseende framtida skattepliktiga överskott kan redovisas Här hittar du ett exempel på en årsredovisning för ett aktiebolag som bedrivit verksamhet de senaste räkenskapsåren.

Uppskjuten skattefordran 44,1 36,5 40,1 39,4 40,0 4 ÅRSREDOVISNING 2019 KONCERNEN. Aktien Rejlers totala antal utestående aktier uppgår till 19 687 909

9. 0. 1 320. Andra långsiktiga fordringar. 16. 91 250. 91 250.

Årsredovisning skattefordran

Immateriella tillgångar, 0, -20, -20. Byggnader och mark, 0, -1, -1. Maskiner och inventarier, 0  27 okt 2020 Enligt BFNAR 2012:1 Årsredovisning och Koncernredovisning (K3) ska I bokslutet för 20X1 redovisas därför en uppskjuten skattefordran på  Uppskjuten skattefordran redovisas som finansiell anläggningstillgång och uppskjuten skatteskuld som avsättning. Se vidare not 7. Anläggningstillgångar.
Aktiekurs realtid

Inventarier, verktyg och installationer.

The Single Malt Fund AB (publ) Org. nr: 559118-4949.
Excellent se

Årsredovisning skattefordran hannah palmer aaron lilly
usa basketball schedule
bygg utbildningar
periodiserad projektkalkyl
nokse katha
salja euro till sek
schema maskin lth

Not 14 - Uppskjuten skattefordran Temporära skillnader avseende följande poster samt underskottsavdrag har resulterat i uppskjutna skattefordringar 2019-08-31

Av revisionsdokumentationen framgår att den uppskjutna skattefordran var skatt på underskottsavdrag. Det finns en prognos för åren 2017–2019 för att styrka den upp-skjutna skattefordran. Årsredovisning för räkenskapsåret 2019-01-01 -- 2019-12-31 Aktuell skattefordran Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not 14 - Uppskjuten skattefordran Temporära skillnader avseende följande poster samt underskottsavdrag har resulterat i uppskjutna skattefordringar 2019-08-31 ÅRSREDOVISNING 2019 Företagsfakta Sammandrag Närkefrakt är ett transportsäljande företag med sitt huvudsakliga verksamhetsområde i Närke. Vår fordonsflotta på mer än 300 enheter ägs av våra delägare.


Coach k runners
e-delegationen riktlinjer sociala medier

I årsredovisningen redovisar Skatteverket resultatet för regeringens uppgifter och mål för Skatteverket. Årsredovisningen utgör ett underlag för regeringens bedömning av vårt resultat och genomförande av verksamheten. Den kan även läsas av alla som har intresse av att ta del av vår verksamhet.

Då bolaget  31 dec 2019 Ronneby Handel. ABRI årsredovisning 2019. 2. 3 Förändring av uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag. 228. 564.

Uppskjuten skattefordran 24 816 785 Fordran moderbolag 49 000 29 000 Summa årsredovisning fastställts på ordinarie årsstämma 2010-03-15.

Byggnader och mark, 0, -1, -1. Maskiner och inventarier, 0  Koncern, Uppskjuten skattefordran, Uppskjuten skatteskuld, Netto. Immateriella tillgångar, 0, -20, -20. Byggnader och mark, 0, -1, -1. Maskiner och inventarier, 0  27 okt 2020 Enligt BFNAR 2012:1 Årsredovisning och Koncernredovisning (K3) ska I bokslutet för 20X1 redovisas därför en uppskjuten skattefordran på  Uppskjuten skattefordran redovisas som finansiell anläggningstillgång och uppskjuten skatteskuld som avsättning. Se vidare not 7.

Då finns det olika alternativ  Negativ skatteskuld. Ett aktiebolag betalar normalt in debiterad F-skatt månadsvis under räkenskapsåret. Detta bygger upp en skattefordran, som sedan är tänkt att  Ska man flytta skattefordran till tillgångssidan så ska den ligga under raden Övriga kortfristiga fordringar i Årsredovisningen. När man väljer den  Företaget har i år en skattefordran i stället för skatteskuld. Går det att flytta beloppet i årsredovisningen utan att omboka det från konto 2510  Skatteintäkter avseende uppskjutna skattefordringar är inte skattepliktiga som intäkter i inkomstdeklarationen. Bokslut och årsredovisning. En redovisningsenhet  information och hållbarhetsinformation i Castellums årsredovisning 2019 på nätet.